Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

TXOSTENA

Agiri-ereduen bankua

Fraseologia

Txostengilea

Autor

Txostenaren helburua da...

El objetivo del informe es...

Gai horri dagokionez

En lo que concierne a ese tema

Gai horretaz

De ese tema

Gai horri buruz

Sobre ese tema

Gai horren inguruan

Gai horri begira

Gai horri helduz

En cuanto a ese tema

Gai horrekin lotuta

Relacionado con ese tema

Lehenik / Lehenik eta behin

Primero / Primeramente

Gero /Geroago

Después / Tras

Amaitu aurretik

Antes de acabar

Bukatzeko / Azkenik

Para terminar / Finalmente

Argitu

Aclarar

Aurka egin

Contrariar

Azaldu

Explicar

Azpimarratu

Subrayar

Erantzun

Responder

Esan, adierazi

Decir, exponer, explicar

Ezeztatu, ukatu

Negar

Gaineratu, erantsi

Añadir, agregar

Gogora ekarri, gogorarazi

Recordar

Jakinarazi, ezagutarazi, ohartarazi

Hacer saber, comunicar, notificar

Mahaigaineratu

Plantear

Pentsatu

Pensar

Zehaztu

Concretar

Ziurtatu

Asegurar

Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi

Muchas gracias a quienes habéis participado

 

Azken eguneratzea: 2007/05/16
Euskadi, auzolana