Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

KONTRATUA

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

Txantiloia
KONTRATUA / CONTRATO
 
  ALDERDIAK / PARTES
  Kontratatzailearen datuak / Datos del contratista
Enpresaren datuak
Datos de la empresa
Ordezkariaren datuak
Datos del representante
Izena
Nombre
  Izen-abizenak
Nombre y apellidos
 
IFK / CIF   NAN / DNI  
Helbidea
Dirección
  Kargua
Cargo
 
  Kontratatuaren datuak / Datos del contratado
Enpresaren datuak
Datos de la empresa
Ordezkariaren datuak
Datos del representante
Izena
Nombre
  Izen-abizenak
Nombre y apellidos
 
IFK / CIF   NAN / DNI  
Helbidea
Dirección
  Kargua
Cargo
 

  ADIERAZTEN DUTE

  MANIFIESTAN

Lehenengo. Enpresa kontratatzaileak [aurrekariak azaldu].
Primero. Que la empresa contratista [explicar los antecedentes].
Bigarren. Enpresa kontratatuak [aurrekariak azaldu].
Segundo. Que la empresa contratada [explicar los antecedentes].
Hirugarren. Bi alderdiek kontratu hau sinatu dute, honako klausula hauen arabera:
Tercero. Que ambas partes firman este acuerdo con arreglo a las siguientes cláusulas:
  KLAUSULAK   CLÁUSULAS
Lehenengoa. KONTRATUAREN XEDEA
Primera. OBJETO DEL CONTRATO
Bigarrena. EKINTZAK
Segunda. ACTUACIONES
Hirugarrena. KONTRATUA BETETZEKO EPEAK
Tercera. PERIODO DE EJECUCIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA
Laugarrena. EGINKIZUNAK ETA BETEBEHARRAK
Cuarta. COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
Bosgarrena. PREZIOA ETA ORDAINTZEKO MODUA
Quinta. PRECIO Y FORMA DE PAGO
  ADOSTASUNA   CONFORMIDAD
 
Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, kontratu honen bi ale egin dira eta alderdi interesdunek sinatu dituzte behean adierazitako toki eta egunean.
 
Y en prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha indicados.
Toki-egunak
Lugar y fecha
 

  Kontratatzaileak O.E. / VºBº contratista

  Kontratatuak O.E. / VºBº contratado

     
  Oh.:
Nota:
Azken eguneratzea: 2007/03/16
Euskadi, auzolana