Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

KONTRATUA

Agiri-ereduen bankua

Fraseologia

Fraseologia

Bilduta

Reunidos

Kontratatzailea

Contratista

Kontratatua

Contratado

x enpresaren izenean eta ordez

En nombre y representación de la empresa x

Adierazten dute

Manifiestan

Aurrekariak

Antecedentes

Kontratuaren xedea

Objeto del contrato

Ekintzak

Actuaciones

Lanak betetzeko eta emateko epeak

Periodo de ejecución y plazos de entrega

Eginkizunak eta betebeharrak

Compromisos y responsabilidades

Prezioa eta ordaintzeko modua
Prezioa eta ordainketa modua

Precio y forma de pago

Hitzartutakoa, berbatutakoa
Adostutakoa

Lo acordado

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan,...

Y en prueba de conformidad y a un sólo efecto...

Azken eguneratzea: 2007/03/16
Euskadi, auzolana