Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Zor-agiria

Agiri-ereduen bankua

Fraseologia

 

euskaraz

gaztelaniaz

Igorlea

Librador

Hartzailea

Tomador

Edukitzailea

Tenedor

Jaulkipena

Emisión

Mugaeguna

Vencimiento

Endosua

Endoso

Endosu-hartzailea

Endosatario

Endosu-emailea, endosatzailea

Endosante

Abal-emailea

Avalista

Abalduna

Avalado

Egun jakinerako

A fecha fija

Ikusia

Visto

Agindurako ez den zor-agiria

Pagaré no a la orden

Kobrantzarako balioa

Valor al cobro

Ahalordez

Por poder

Bermetarako balorea

Valor en garantía

Kobrantzarako efektua

Efecto al cobro

Balore titulua

Título valor

Banku helbideratzea

Domiciliación bancaria

Ordainketen helbideratzea

Domiciliación de pagos

Ordaintzeko agindua

Mandamiento de pago

Ordaintzeko hitza

Promesa de pago

Azken eguneratzea: 2006/12/29
Euskadi, auzolana