Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Aurrekontua

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

Plantilla

[enpresaren logotipoa eta datuak
logotipo y datos de la empresa]

 

AURREKONTUA
PRESUPUESTO
Aurrekontuaren datuak
Datos del presupuesto
Bezeroa
Cliente

Aurrekontu zk. / Nº presupuesto:

Izena / Nombre:

Helbidea / Dirección:
Eguna / Día: PK eta herria / CP y población:                 

Probintzia / Provincia:

Balio-epea / Validez:

IFK /CIF:

Tel.:

 

Kodea
Código

Kopurua
Cantidad

Azalpena
Descripción

Prezioa aleko
Precio unidad

Dtu.
Dto.

Zenbatekoa
Importe

 

 

 

 

 

 

 

[Ordaintzeko modua
 Forma de pago]

 

 

 

 

 

Zerga oinarria
Base imponible
BEZ %
%IVA
Guztira
Total

 

Aurrekontua onartuz gero, sinatu eta posta arruntez edota faxez bidali.
En caso de aceptar el presupuesto, envíelo firmado por correo ordinario o vía fax.

 

Azken eguneratzea: 2006/12/29
Euskadi, auzolana