Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Aurrekontua

Agiri-ereduen bankua

Fraseologia

Eguna
Data

Fecha

Tokia
Lekua

Lugar

Aurrekontu zk.
Aurrekontu zenb.

Presupuesto nº

Balio-epea

Validez

Kopurua
m² kopurua

Cantidad
Cantidad m²

Ordaintzeko era
Ordaintzeko modua

Condiciones de pago
Forma de pago

%50 aurrekontua onartutakoan eta gainontzeko %50 lana bukatutakoan.

50% tras la aceptación del presupuesto y 50% restante al finalizar la obra.

Ordainketa modua: banku-transferentzia bidez, jaso eta 30 eguneko epean.

Forma de pago: mediante transferencia bancaria, en un plazo de 30 días tras la entrega.

Ordainketa modua: bankutik, jaso eta 30 eguneko epean.

Forma de pago: por el banco, en un plazo de 30 días tras la entrega.

Igeltsero lanak barne.
Igeltsero lanak ez daude barne.

Trabajos de albañilería incluidos.
Trabajos de albañilería no incluidos.

Prezioa
Salneurria
Prezioa aleko
Prezioa m²-ko

Zenbatekoa
Zerga oinarria
Guztira

Precio

Precio por unidad
Precio por m²

Importe
Base imponible
Total

...-z gero

En caso de...

Aurrekontua onartuz gero,...

En caso de aceptar el presupuesto...

... sinatu eta faxez bidali.

... firmar y enviar vía fax.

... bidali posta arruntez kopia bat sinatuta eta zigiluaz.

... enviar por correo ordinario una copia firmada y sellada.

Behin aurrekontua onartuta, eskatutakoa astebeteko epean bidaliko dugu.

Una vez aceptado el presupuesto entregaremos el pedido en el plazo de una semana.

 

Azken eguneratzea: 2007/04/26
Euskadi, auzolana